Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Tuğba
dc.date.accessioned2022-11-21T08:00:11Z
dc.date.available2022-11-21T08:00:11Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationDemir, T. (2018). “Dijital Görsel Kültür Aracı Olarak Fotoğraf Görsel Hikaye Sanatı”. II. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, 515-521.en_US
dc.identifier.isbn9786052132715
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12569/688
dc.description.abstractGörsel olarak bir mesajın iletilmesi amacıyla çok çeşitli iletişim araçları geliştirilmiştir. Herhangi bir görselin görüntüye dönüşerek anlamsal bir içeriğe bürünmesi, iletişimin etkin bir biçimde gerçekleşebilmesi için gereklidir. Bir görüntünün toplumun değerleri ve inançlarına uygun kültürel kodları yansıtan göstergeleri içinde barındırıyor olması, görsel kültür olgusu kapsamında değerlendirilebilmesi açısından önemlidir. Özellikle son yıllarda, sayısal teknolojilerin görüntüyü işlemede ulaştığı düzey göz önünde bulundurulduğunda geleneksel görsel kültür araçlarının dijital ortamlara uyarlanarak estetize edildiği ve dijital görüntünün oldukça popüler bir biçimde mesaj iletmede kullanıldığı yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu çalışma, markaların dijital ortamda ürün tanıtımını yapmak için dijital görsel kültür aracı olarak fotoğraflardan nasıl yararlandıklarını ve ürün temalı fotoğraflardaki kurgusal örüntünün ardındaki anlamın ne olduğu sorunsalını konu etmektedir. Çalışmanın sınırlılığı için seçilen ömeklem Durex adlı markanın prezervatif ürünlerini konu eden fotoğraflarından oluşmaktadır. Dijital iletişim ortamlarından biri olan Facebook'ta Durex'in kendi sayfasında yayınladığı fotoğraflar araştırma verilerinin sağlanması amacıyla kullanılmıştır. Fotoğraflar arasından rastlantısal olarak seçilen sekiz tanesi göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle incelenmektedir. Çözümlenen fotoğrafların yansıttığı estetik ve yaratıcı bakış açısının ürün konumlandırma kurgusu açısından değerlendirilmesi söz konusudur. Çalışma, bir ürünün tanıtımı için gösterilen fotoğrafların nasıl kompoze edildiği ve görsel hikayenin estetik algoritmasına nasıl yön kazandırdığının tespitini amaçlamaktadır. Fotoğraf kompozisyonunda yer alan göstergelerin örtülü mesajlarının, zihinde, fotoğrafın ana mesajına paralel bir hikaye kurgusuna dönüşümünü ele alan bu çalışma, fotoğrafın görsel bir anlatı sanatı olarak yeniden değerlendirilmesine imkan sağlaması açısından önemli bulunmaktadır.en_US
dc.description.abstractA wide variety of communication instruments have been developed to visually convey a message. it is necessary for any visual to transform into a semantic content so that communication can take place effectively. The fact that an image contains the indicators reflecting the cultural codes appropriate to the values and beliefs of the society is important in terms of being evaluated within the scope of the fact of visual culture. Given the level of digital technology in visual processing especially in the recent years, it is an undeniable fact that traditional visual culture instruments are aestheticized and adapted to digital media and the digital image is used to transmit messages in a quite popular way. This study addresses the research question of how brands utilize photographs as a means of digital visual culture for product promotion in the digital environment and what is the implication behind the fıctional pattern in product­themed photography. The sample selected for the limitation of the study consists of the photographs of the brand Durex. On Facebook, which is one of the digital communication environments, the photos published by Durex on its own page were used to provide research <lata. Eight of the photographs were randomly selected and analyzed by the semiotic analysis method. The aesthetic and creative perspective reflected by the analyzed photographs was evaluated in terms of product positioning fıction. The aim of the study is to determine how the photographs shown for the presentation of a product are composed and how they guide the aesthetic algorithm of the visual story. This study, which addresses the transformation of the hidden messages of the indicators in the composition of the photographs into a story fıction in the mind in parallel with the main message of the photograph, is important in terms of enabling the photography to be re-evaluated as a visual narrative art.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFırat Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofII. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumuen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDijital Görsel Kültüren_US
dc.subjectFotoğrafen_US
dc.subjectÜrün Fotoğrafıen_US
dc.subjectHikayeleştirmeen_US
dc.subjectGöstergebilimen_US
dc.subjectDigital Visual Cultureen_US
dc.subjectPhotographyen_US
dc.subjectProduct Photographsen_US
dc.subjectStorifyingen_US
dc.subjectSemioticsen_US
dc.titleDijital görsel kültür aracı olarak fotoğraf görsel hikaye sanatıen_US
dc.title.alternativePhotography as a digital visual culture tool: the art of visual storyen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentPazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programıen_US
dc.authorid0000-0001-5283-0151en_US
dc.identifier.startpage515en_US
dc.identifier.endpage521en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDemir, Tuğba


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record