Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKarabay, Şakire Ocak
dc.contributor.authorAydın, Damla Güzeldere
dc.contributor.authorArıcı, Sena
dc.date.accessioned2019-11-04T14:21:38Z
dc.date.available2019-11-04T14:21:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationOcak Karabay, Ş , Güzeldere Aydın, D , Arıcı, S . (2019). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yer Alan Okullarda Görev Yapan Okulöncesi Öğretmenlerinin Önleyici Boyutta Kullandıkları Stratejilerin Karşılaştırılması. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (11), 22-50. DOI: 10.20860/ijoses.450210en_US
dc.identifier.issn2148-8673
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12569/230
dc.description.abstractBu araştırmada, farklı sosyoekonomik düzeye sahip okullarda görev yapmakta olan okulöncesi öğretmenlerinin eğitim ortamlarında kullandıkları önleyici yaklaşım biçimlerinin kuralların işleyişi, fiziksel ortamın düzenlenmesi, günlük eğitim akışının planlanması /uygulanması ve olumlu bir sınıf atmosferinin oluşturulması boyutlarında incelenerek karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmada çalışma grubu oluşturulurken aykırı durum örneklemesine başvurulmuş ve bu kapsamda düşük ve yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip olan 2017-2018 eğitim öğretim yılında İzmir’e bağlı iki merkez ilçede Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üç bağımsız anaokulundan 24 okul öncesi öğretmeni ile çalışma yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Önleyici Yaklaşımları Değerlendiren Yarı Yapılandırılmış Öğretmen Görüşme Formu” ve “Öğretmenlerin Önleyici Yaklaşımlarını Değerlendiren Gözlem Formu” kullanılmıştır. Görüşme yoluyla elde edilen verilerin analizinde içerik analizine; gözlem yoluyla elde edilen verilerin analizinde ise betimsel istatistik ile yüzde hesaplamasına başvurulmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde her iki grupta yer alan öğretmenler arasındaki en temel farklılık fiziksel ortamın düzenlenmesi boyutunda ortaya çıkmıştır. Ekonomik açıdan desteklenen ve veliler ile işbirliği içerisinde bulunan okullarda öğretmenlerin bu boyuta yönelik farkındalık ve uygulamalarının daha yüksek seviyede olduğu saptanmıştır. Olumlu bir sınıf atmosferinin oluşturulması boyutunda ise öğretmenlerin yetersiz performans sergiledikleri görülmüştür. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde ise öğretmenlerin önleyici yaklaşıma yönelik uygulamalarda donanımlarının geliştirilmesine gereksinim olduğu düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this research, it is aimed to compare the preventive approaches used by preschool teachers who work in schools from different socioeconomic levels in educational environments, by examining them in terms of functioning of the rules, organization of the physical environment, planning/implementation of daily education flow and creation of positive class atmosphere. While the study group used in the research was being created, disconfirming case sampling was used, and in this scope, studies were carried out with 24 preschool teachers from three independent kindergartens from low and high socio-economic levels, affiliated to the Ministry of National Education in the academic year of 2017-2018, in two central districts of İ-Izmir. "Semi-structured Teacher Interview Form for Evaluating Preventive Approaches" and "Observation Form for Evaluating Preventive Approaches of Teachers" were used as data collection tools in the research. Content analysis were used in the analysis of the data obtained through interview, while percentage calculation with descriptive statistics were used in the analysis of the data obtained through observation. Evaluation of the findings obtained from this study shows that the most fundamental difference between the teachers in both groups is the organization of the physical environment. It has been found that in schools that are economically supported and where the parents are cooperated with, the teachers' awareness and applications are higher in this respect. On the other hand, teachers have shown inadequate performance at the creation of a positive classroom atmosphere. When the results are evaluated in general, it is thought that the teachers need to improve their skills on the preventive approach.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherSelim Hilmi ÖZKANen_US
dc.identifier.doi10.20860/ijoses.450210en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSınıf Yönetimien_US
dc.subjectÖnleyici Yaklaşımen_US
dc.subjectOlumlu Sınıf Ortamıen_US
dc.subjectKurallaren_US
dc.subjectGünlük Eğitim Akışıen_US
dc.subjectClassroom Managementen_US
dc.subjectPreventive Approachen_US
dc.subjectPositive Classroom Environmenten_US
dc.subjectRulesen_US
dc.subjectDaily Education Flowen_US
dc.titleFarklı sosyo-ekonomik düzeyde yer alan okullarda görev yapan okulöncesi öğretmenlerinin önleyici boyutta kullandıkları stratejilerin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of strategies used by preschool teachers in different socio-economic level schoolsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi / International Journal of Social and Educational Sciencesen_US
dc.departmentÇocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Programıen_US
dc.authorid0000-0003-2240-0251en_US
dc.authorid0000-0001-5618-1224en_US
dc.authorid0000-0001-8249-6123en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage22en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAydın, Damla Güzeldere


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record